نوار نقاله (کانوایر)

دسته:

نوار نقاله یک سیستم حمل و نقل مکانیزه است که برای انتقال مواد و اشیا به صورت .پیوسته و مستمر بین مکان های مختلف در یک صنعت استفاده می شود
این سیستم شامل یک نوار محکم و پهن است که بر روی رولر یا غلتک ها حرکت می .کند و مواد را در راستای طول نوار جابه‌جا می کند

کانوایر ها نقش بسزایی در این جا به جایی های مهم دارند و به خصوص انتقال مواد .حجیم یا توده ای را سهولت می بخشند.