کنترل پنل (تابلو کنترل)

دسته:

کنترل پنل تجهیزی است که درون آن دستگاه‌ها و تجهیزات الکترونیکی مختلفی وجود دارند که این دستگاه‌ها فرآیندهای مکانیکی را به صورت الکتریکی کنترل کرده و بر آنها نظارت دارند. توسط این تجهیز می توان با توجه به نیازهای صنعت، بخش های نظارتی و کنترلی گوناگونی در آن تعبیه کرد.